G

101. 102. Havdøl. Udt. ha2vdø£aNN, Dat. -£åm. -- Haffdall
NRJ. II 173. DN. II 844, 1540 Haffdall 1559. 1590. Haffdahl
1667. Hafdal 1723.

O. R. antager, at den opr. Form er *Afdalir, de afsidesliggende Dale,
Afdalene, hvilket Navn passer til Gaardens tilbagetrukne Beliggenhed, idet
vi altsaa her skulde have et Exempel paa det "Halvemaal", som egentlig
hører hjemme i Dele af Nordfjord og Søndmør, men som ogsaa sporadisk
ytrer sig andensteds, idet H sættes til foran Vokaler, hvor det ikke hører
hjemme, og udelades, hvor det skulde staa. Saaledes udtales Afdal i Aasen
nu Hafftølan, medens det i ældre Kilder skrives uden H. -dølan er en ikke
sjelden Nutidsform af det gamle -dalir, der vel maa være udgaaet fra
Dativformen. -- Gaardene GN. 101­106 hørte tidligere til Klæbu Thinglag.