G

15. Reinaas. Udt. ré:2nåsen. -- Rennaas 1624. Reennaas
1626. Reenaas 1631. Reinaas 1664. 1723.

Ligger under en Aas, der efter Kartet har samme Navn, som da rime-
ligvis egentlig tilhører denne. Navnet findes ogsaa i Strinden, i Aasen og i
Trondenes. 1ste Led kan vistnok hverken være Dyrenavnet reinn m., Ren,
eller det Indl. S. 70 omtalte rein f.; rimeligere er det, at det indeholder et
Elvenavn. I en Bemærkning ved Navnet i Strinden formoder O. R., at det
kan være et Elvenavn Røyna, afledet af raun f., Rogn. Denne Stamme er
nu i Stedsnavne hyppig gaaet over til Rein-; jfr. Reinbjør Overhallen GN. 9,
som enten maa afledes af det samme Elvenavn eller af røyni n., Rognelund.
Her maatte man ogsaa kunne tænke paa Elvenavnet Rein eller Reina (jfr.
Bd. III S. 363). Gaarden og Aasen ligger mellem Lysinga og en mindre Elv,
som falder ud i denne.