G

103. Velken. Udt. væ2llKe. -- af Vælrini (!) BK. 77 a. a
Vællkini DN. XIII 3 c. 1300. Vilckenn 1603. 1614. Welchen 1667.
Welken 1723.

Velkin, sms. med vin. 1ste Led synes at være samme Ord som
Folkesprogets Valk m., en liden Pude, en Knort eller Knude i Huden, en
Sand- eller Mudderbanke. Det har vel Hensyn til noget ved den lokale
Situation, mulig til Gaardens Beliggenhed høit oppe paa en Haug. Hvis
dette er rigtigt, er der nogen Grund til at formode, at Valkaberg (Vaka-
berg), nu Aakeberg, ved Oslo og i Spydeberg indeholder samme Forled.
Efter O. R. (PnSt. S. 276. Bd. I S. 67) er derimod Valkaberg sms. med
*Valki, en Kjæleform af Mandsnavnet Valgarðr, og Aakeberg i Spyde-
berg antages da at skyldes Opkaldelse efter Stedet ved Oslo, da det vilde
være høist besynderligt, om det sjeldne Navn *Valki to Gange var sms.
netop med Ordet berg. Ogsaa Valckegiorde, anført c. 1575 fra Bø Tlm.,
kunde efter O. R. forklares af det samme Mandsnavn (eller af Kvindenavnet
Valka).
Bla i Norske Gaardnavne