G

126. 127. 129. Folkedal midtre, nedre og øvre. Kaldes
da1len. -- i Fælkiadal BK. 34 b. Ferckedall NRJ. III 135. Fylchis-
dal 1563. Felckedall DN. IX 822, 1567 Ferckedall 1567. Fylcke-
dall 1614. Miidfølchedal, Nedre og Øffre Følchedal 1667. Mid Føl-
ckedal, Nedre Følkedal, Øfre Følckedal 1723.

*Følkjardalr eller *Felkjardalr?, sms. med et ellers ukjendt
Elvenavn *Følkr eller *Felkr f. S. B. har sammenstillet dette med
Folkeset i Id (a Folkasetrum 1416), der ligger ved en Elv, som kommer
fra Folkevandet, og ved hvis Udløb i Fjorden der er en Plads Folkaaen. Da
Elven i Id danner Grændsen mellem Enningdalen S., som regnedes til Ran-
rike, og Id S., som regnedes til Borgesyssel, har han formodet, at den har
faaet Navn som gammel Folkegrændse (til folk n., jfr. det oldtydske Elve-
navn Folchaa). Se NE. S. 62. 318. Denne tiltalende Formodning støttes
derved, at det aabenbart beslægtede Elvenavn her i Granvin kan opfattes
paa lignende Maade, idet Folkedal, som er yderste Gaard i dette Sogn og
Herred, ligger lige ved Grændsen af Kinservik S. Hvis *Følkr har betydet
"Folke-Elven", har vel her i ældgammel Tid gaaet en virkelig Folkegrændse
(ikke kun Sognegrændse). Tør man tro, at Granvin (og Ulvik?) engang har
udgjort et "Folk" sammen med Voss, i Modsætning til de andre Bygder i
Hardanger? Jfr. den under Vossestranden GN. 1 omtalte Grændsebæk mellem
Vinje S. (H&bmaapeno;rðafylki) og Oppeim S. (Sygnafylki). -- Folkedal kaldes allerede
af Schnabel, Beskr. over Hardanger (1781) S. 39 for "Dalen", nu alm. "ut i
Dalen", til Adskillelse fra GN. 98 ("inn i Dalen"). Om Navnene paa de en-
kelte "Tun" se nedenfor S. 490.