G

102. Lesje Præstegaard. -- Hoff 1520. Hoffue 1578. Som
Underbrug nævnes i St. 154 Klockestadt og Halstenstande, i 1668
Kluckstad og Skielstad. Af disse Underbrug kjendtes nu k£ú2kksta.

Halstenstande er en Part af det nærliggende Tande, kaldet efter en
Bruger i Fortiden. Skielstad er GN. 39 i Dovre; at denne Gaard er bleven
Underbrug til Lesje Præstegaard, kommer høist sandsynlig af, at den i den
katholske Tid har været Embedsbolig for en særskilt Præst ved Dovre K.
(ligesom den nu igjen efter Dovres Adskillelse fra Lesje i 1860 er bleven
Præstegaard i Dovre).