G

88. 89. Søberg. Udt. sø2bør. -- Sødebergh NRJ. II 174.
Sawdebergh Cap. Sødbergh 1559. Søberg 1590. 1624. 1631. Søe-
berg 1626. Søberrig 1664. Øfre Søeberg, Nedre Søeberg 1723.

Naar man ikke kjender middelalderske Former, kan man tænke sig flere
Forklaringer af Navnet. Den nuv. Form kunde være opstaaet af *Suðr-
berg, Sørberg; men da der ikke findes nogen anden Gaard Berg i Herredet,
er denne Forklaring lidet rimelig. Derimod kunde man i 1ste Led søge
Elvenavnet *Soð, som man har i Hevne, Røros og Aalen (jfr. Hevne GN.
101), og hvoraf man i Hevne har Gaardnavnet Sødal; der gaar en Bæk forbi
Gaarden, som om Sommeren oftest er tør, men til sine Tider kan strømme
meget stridt. Man kunde ogsaa tænke paa et opr. *Sviðuberg (jfr.
Sviðulandir, nu Sauland i Telemarken), hvoraf Søberg kunde opstaa
ligesom Søby i Aremark af Swidabør (Bd. I S. 190), sms. med sviða f.,
Afsvidning, Brænding, Rydning. Man kunde ogsaa sammenstille det med
de flere med Søyð- sms. Navne, som ogsaa forudsætter et Elvenavn.