Mathias Mathiasen Kjerresnes1

#2775, (1757 - 04.03.1834)
 • Sist redigert: 2007 juli
 • Født*: Mathias Mathiasen Kjerresnes ble født 1757 på Lainio, Jukkasjärvi, Tornedalen, Sverige.2
 • (Ektemann) Folketelling: I Folketellingen i 1770 er Mathias Mathiasen Kjerresnes oppført som barn i husholdningen til Jacob Olsen Sultenvik og Margrethe JohansdatterSultindvik, Lenvik, Senja.3
 • Konfirmert*: Mathias Mathiasen Kjerresnes ble konfirmert 3 oktober 1773 Lenvik kirke, Lenvik, Senja.2
 • Gift*: Han ble gift med Katrine Pedersdatter 7 januar 1778 Lenvik kirke, Lenvik.4
 • Forlovet: Mathias Mathiasen Kjerresnes og Anne Fredrikke Hansdatter Nord Strømmen ble forlovet den 15 august 1790 på Lenvik Kirke, Lenvik, Senja: "11te Sønd. efter Tr. E.M. Mattis Mattiss. Kjerresnæs, P. Ane Fridrica hansd."1
 • (g2gang) Gift*: Han ble gift for andre gang med Anne Fredrikke Hansdatter Nord Strømmen 22 august 1790 Lenvik Kirke, Lenvik.1
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.5
  Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresness, Niels Jensen, ibid., Ole Mathiesen, Tenschier, og Ole Jensen, Abglabsvigen, mødte for Retten og begiærede Protocollen tilført: At de samtlige som beslægtede med Pigen Anne Hansdatter, var af Amtmand Sommerfeldt paalagt vexelviis at underholde og forsørge bemeldte Anne Hansdatter, hvilket var behæftet med et ondartet Slag eller saakaldet Faldende Syge, og under dette tilfælde forøvede adskillige uordener, men at de umueligen saae sig i stand til lengre at opfylde denne Amtets ordre, hvorfra De ønskede sig befriede og hvorom De agtede til bemeldte Hr. Amtmand Sommerfeldt at indgive ansøgning til frietagelse, saasom bemeldte Pige under det ovenmeldte tilfælde naar Slaget indtræffer og efter den Tiid søger at Skade ved at bruge, Deels Kniver og andre dræbende Ting imod Dem huner til Huuse hos. Ligesaa ogsaa løver om med tændte Brande, Sønderriver Fruentimmerens Klæder, opbryder Fiøshuusene og suger Creaturene med meeget meere deslige, som giør at hvilken af Familien hun er hos, maae i den Tid/:som træffer aarlig paa hver nogle 12- nogle 6 uger:/forlade ald deres nærings Brug, deels paa Søen, deels i Skouven, da de ere eenlige Folk og altsaa for værge Deres Koner og Børn maae være hiemme, blot for ovenmeldte Deres Slægtnings skyld, og at disse omstændigheder medførte Sandhed. Derom bad De at Retten ville tilspørge Den tilstædeværende Almue, som var kiendte der i Egnen hos Dem.
  Paa Rettens tilspørgende herom, svarede Almuen og Naboerne som kiendte bemeldte Anne Hansdatter, at Comparenternes andragende om hende i et og alt medførte Sandhed, saavelsom at Comparenterne, den eene undtagen, alle havde smaae Børn og vare eenlige Folk uden hielp, samt at ingen kunde have hende i huuset uden at have et Mand Folk tilstæde.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 221
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.6
  Constitueret Foged Krejdal, anmelte at han til dette Ting har ladet indkalde den Vanvittige Pige Anna Hansdatters Beslægtede, og --?.. for efter Amtets ordre af 8. Aug. d.a., at tilbyde dem hende til Pleye og Forvaring, imod at erholde henders Arvelodder 25 rdl. 3 mrk. 13 sk., til fuld raadighed. Efter omspørgende melte sig ingen af hendes Beslægtede ved Retten eller var nærværende ved Tinget, Almuen og Laugrettet, deklarerede, at ingen af dem kunde ller ville modtage hende, da hendes Forfatning er saaledes, at det ville være dem meget til Skade Daglig i deres Huus og Nærings Vey, om endel kunde faae meget meere for hendes Pleye of Forvaring end de anbudne Arvelodder.
  Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: 1. Hvem denne Anna Hansdatters nærmeste beslægtede er, og 2. om disse haver Midler. Hvortil blev forklaret, at Hun har 2de Par brødre, den eene ved Navn Mathias Mathiassen paa Gaarden Kierresnæss, og den andan Ole Mathiassen af Gaarden Giøevigen, samt 3. Par søstre, nemlig Malena Mathisdatter, gift med Niels Jensen, Kierresnæs, og Sophie Mathiasdatter, gift med Andreas Hansen, Naveren, samt Karen Mathiasdatter, gift med Ole Jensen, Aglapsvigen, alle heri Tinglauget, videre vidste de ikke om hendes beslægtede, og disse hendes beslægtede at de ere i den Stand, at de kan hielpe sig selv, men ikke ere bemidlede Folk,og kunde nok contribuere noget til hendes Pleye og Forvaring, undtagen Niels Jensen, Kierresnæs, som er mindst formuende. Fogden begiærede sig heraf en udskrift medeelt. Beskr.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 240
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.7
  Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresnæs, og Niels Jensen, Sommerbakken, mødte for Retten paa egne og Ole Mathiesen, Tenschiers, og Ole Jensen, Aglapsviks, Vægne og gientog deres forhen giorte Begiæring, at Øvrigheden ville sørge for at skille dem ved den dem beslægtede, men med Slag og et utemmelig ondt Sind behæftede Pige Anne Hans Datter.
  Foged Krejdal begiærede da i denne Anledning og foranlediget ved en som ved Amtets Skrivelse af 30te Augusti d.A., tilsendt Skrivelse fra Stiftet og Biskopen Underretning om dette Menneskes Sinds forfatning, Sæder og Adfærd, samt hennes forrige levnets Omstændigheder, alt saa bestemt som mueligt.
  I denne Anledning blev Almuen tilspurgt om forestaaende og blev da forklaret: At bemældte Anne Hans Datter vanker om som et vanvittigt Menneske og er behæftet med et stærkt Slag, men forresten spores ikke mindste Tegn paa Galskab og hendes Tale er fornuftig, men hun udmærker sig ved en ubeskrivelig Haardnakkenhed, vil paa ingen Maade arbeyde, hverken ved venlig Overtalelse eller Tvang, ja endog ved stræng Refselse og Tvang, derimod søger hun at stifte alt mueligt ondt, gaaer paa Skoven om Dagen og søger allene Huus om Natten, snart hos een og snart hos en anden, patter Kreaturene paa Marken og inde i husene ødelægger alt hvad hun kand, river Klæderne af Folk, ville engang tage en Kniv for at bruge mod sin Faster, har gaaet omkring Husene med tændte Ild-brander og videre deslige. Hun er konfirmeret for 11 Aar siden, har stedse søgt Altergang og nød Nadverd sidste Gang i dette Foraar, hun begynte at faae Slag for omtrent 16 Aar siden, for hvilken Tid hendes store Arrighed ogsaa begyndte, men især i de sidste 3 á 4 Aar haver det tiltaget til den Grad hvori den nu befindes, for resten vides ikke nogen Grund til hendes Adfærd. Videre forklarede Almuen, at hun ofte stiæler og at hun er circa 28 Aar gammel og stærk til Arbeyde.
  Fogden giorde derpaa den Foranstaltning, at bemældte Ane Hans Datter bliver intil videre Foranstaltning forvaret hos Stedets Lehnsmand paa hendes egen Bekostning, saavidt denne tilstrækker og siden paa Amtets. Af det tilførte til Oplysning som forlangt, begiærede Fogden Udskrift. Besk.

  Tingbok Gisund Tinglag 1800 s. 283
 • Død*: Mathias Mathiasen Kjerresnes døde den 4 mars 1834 på Kjerresnes, Målselv, Senja.8
 • Begravelse*: Han ble begravet den 8 juni 1834 på Lenvik kirke, Lenvik. Mathis Mathiss. Kjæresnæss, 93 A..8

Familie 1: Katrine Pedersdatter (circa 1758 - 1788)

Kilder

 1. [S54] RHD, Vielser Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), post 59. Hereinafter cited as Vielser Lenvik 1784-1853.
 2. [S260] Bernt Jenssen, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 23.11.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1753-1783.
 3. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 8, Sultenvig. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.
 4. [S261] Bernt Jenssen, Trulova og vigde i Lenvik prestegjeld, 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 8.7.2005), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Vielser Lenvik 1753-1783.
 5. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 221. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 6. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 240.
 7. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 283.
 8. [S94] RHD, Begravde Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 3.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Begravde Lenvik 1784-1853.
 9. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 10. [S262] Døpte Lenvik 1753-1783 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S262] Døpte Lenvik 1753-1783 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe