Anne Fredrikke Hansdatter Nord Strømmen1

#2722, (1768 - )
 • Slektskap: Søster av 3.tippoldefar/mor til Pål Gjerde
 • Sist redigert: 2007 august
 • Navnevariasjon: Navnet ble også skrevet Anne Petrika Hansdatter Nord Strømmen.2
 • Født*: Anne Fredrikke Hansdatter Nord Strømmen ble født 1768 på Nordstraumen, Lenvik, Senja.2
 • (Ektemann) Døpt: Hun ble døpt den 6 mars 1768 på Lenvik kirke, Lenvik, Senja: "Dom. 3 i faste: <..>Die eodem: Døbt Hans Hansen i Strømmen sit Barn. Nom Anne Petricha. Test. Sophia Hendrichsd., Lisbet, Bior Elven, Bereth Rutte, Ole Gregusen, Peder Bersvensen."2
 • (Ektemann) Skifte: Hun er ført opp som arving og datter i skiftet etter Hans Hansen og Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen den 27 juli 1785 på Nordstraumen, Lenvik; O. B. Heiberg etc: Giør Witterlig at Anno 1785 den 27 Julü, blev paa mine Vegne med min Fuldmægtig M: Giesles i overværelse af Lensmand A: T: Kiergaard og de 2de Vurderingsmænd Christopher Olsen Oldern og Peder Thomasen Hannes, holdet Registerings, og Vurderings-Forretning i Stervboet efter afgl: Hans Hansen Nordstrømmen i Güsunds Tinglav og Senjens Fogderie,
  Hvis Arvinger ere hans med Enken Anthonette Bojesen i Ægteskab sammenavlede og efterlevende 5 Børn
  Sc: Andreas Hansen, Hans Hansen begge myndige,
  Birgitte Hansdtr gift med Anders Hansen Ramfiorden,
  Margrethe Marie og Anna Frideriche begge ugifte.
  Bemelte forretning lyste saaledes: Her indføres Registerings-Forretningen. -
  Samme Dato blev efter foregaaende Berammelse holdt offentlig Auction over dette Stervboes Eiendeele paa følgende Contitioner. Her indføres Conditionerne med den første Auctions Forretning.
  Eftersom den største Deel af Stervboets Effecter og Eiendeele ved denne Auction formodelst Mangel paa Libhabere bleve usolgte, saa er end viidere den næstpaafølgende 25de Octobr 1785, efter foregaaende Bekiendtgiørelse paa mine Vegne med Lensmand Kiergaard foretaget nye Auction over de usolgte Effecter i dette Stervboe paa følgende Conditioner.3,4
 • Konfirmert*: Anne Fredrikke Hansdatter Nord Strømmen ble konfirmert 1787 Lenvik kirke, Lenvik. Presten har anført: "Anne Fridrike Hansd., 17 Aar. God Kundskab."5
 • Sitat*: Sitat fra Tingboka.1
  Hendrich Friderichsen, Troldvigen, anmeldte for Retten, at han til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne sin Tieneste Pige Anna Fridericha, Navern, og ligesaa hendes Moder Anthonette, Navern. Begge til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom, den første fordi hun har understaaet sig at fraviige sin Tieneste hos Citanten uden lovlig Opsigelse og før hendes Aar var ude, og den andre hc. Moderen, fordi hun har været at imodtage bemelte sin Datter og huuset hende, uden at bringe hende tilbage igien til sin Tieneste, samt derhos at betale Citanten de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Citanten begierede Sagen i Rette.
  Begge Sagvolderskene mødte personlig for Retten og tilstod lovlig Varsel i denne Sag. Sagsøgeren indleverede i retten, et i denne Sag forfattet Skriftlig Indlæg, som blev læst til Indlemmelse udi Acten.
  Efterat denne sag var bleven Ventileret og man erfarede Misligheder fra begge Parters Side, blev sagen saaledes afgiort. Pigen, som ikke havde brugt lovlig Omgang eller for vedkommende Øvrighed oppgivet sine Aarsager, hvorfore hun forlod sin Tieneste, erbød sig at betale til Sagsøgeren, de af ham paa denne Sag anvendte Omkostninger, som beløper tilsammen til 2 rd. 5 mrk. 10 sk. Disse Penge forbandt Lensmand Andreas Kiergaard sig inden retten at erstatte Citanten saasnart som han havde faaet Pigen Anna Fridericha, Navern, i sin Tieneste, af hendes aarlige Løn. med dette Tilbud erklærede Sagsøgeren sig fornøyet og blev Sagen saaledes i Mindelighed afgiort.

  Tingbok Gisund Tinglag 1788 s.283
 • Forlovet*: Hun og Mathias Mathiasen Kjerresnes ble forlovet den 15 august 1790 på Lenvik Kirke, Lenvik, Senja: "11te Sønd. efter Tr. E.M. Mattis Mattiss. Kjerresnæs, P. Ane Fridrica hansd."6
 • (Brudgom) Gift: Han ble gift med Mathias Mathiasen Kjerresnes 22 august 1790 Lenvik Kirke, Lenvik.6

Familie: Mathias Mathiasen Kjerresnes (1757 - 04.03.1834)

Kilder

 1. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 283. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 2. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 125. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 3. [S263] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, Hva Lenvikværinger eide. Bd. III - Skifter fra Lenvik 1783-1797 (Bjorelvnes: Lenvik bygdemusem, 1998), s. 80. Heretter sitert som Skifter fra Lenvik 1783-1797.
 4. [S318] Hans Hansen, Skifte Hans Hansen Nordstrømmen - Bilag til skifteprotokollen ukjent file number (Bilag til skifteprotokollen), ukjent repository, ukjent repository address, http://hem.bredband.net/ardnyg/documents/hansstro.html. Hereinafter cited as Skifte Hans Hansen Nordstrømmen.
 5. [S271] RHD, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1784-1852 (www.rhd.uit.no: Registreringsentral for historiske data, 10.11.2004), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1784-1852.
 6. [S54] RHD, Vielser Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), post 59. Hereinafter cited as Vielser Lenvik 1784-1853.