Andreas Hansen Nord Strømmen1

#1825, (03.1756 - 1831)
 • Sist redigert: 2009 februar
 • Født*: Andreas Hansen Nord Strømmen ble født mars 1756 på Aursfjord, Malangen, Troms.1,2
 • Døpt: Han ble døpt den 28 mars 1756 på Tromsø kirke, Tromsø, Troms: "Midfaste Søndag ..et uægte barn døbt .?. Andreas Boiss: Barne faderen Hans Hanss: i Strømmen udj Lendvigs sogn. Moderens nafn Anthonetta. Fadderne Anders Olss: Aauersfiord, Peder Olss: ibid, Ole Jons: Sultenvig, Kirsten Jørgensdtr. Auersfiorden, Martha Larsdtr. Strømen."3
 • (Ektemann) Folketelling: I Folketellingen den 1 mars 1770 er Andreas Hansen Nord Strømmen oppført som barn i husholdningen til Hans Hansen og Andrea Antonetta Andreasdatter BoisenNordstraumen, Lenvik, Senja; Hans Hansen, Antonette Boyesen - Barn: Anne Lindstrup, Anders Hansen, Hans Hansen, Berte Hansdr. - Tienere og andre: T: Lars Larsen. Gl. Hans Hansen, Berte Hendrichsdr.4
 • Konfirmert*: Andreas Hansen Nord Strømmen ble konfirmert 1776. Presten har anført: "Confirmati 1776 af Lenvigs- og Hillesøe-ungdom: <..> 10. Andreas Hansen, 19 aar."5
 • Gift*: Han ble gift med Sofie Mathiasdatter Kjerresnes circa 1783.1
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Lars ble døpt den 4 juli 1784 på Lenvik kirke, Lenvik, Senja: "Dominica 4 p. trinit. Andreas Hansen og Hustru. Ekte barn Lars Mathias. Faddere Erik Eriks., Gregus Greguss., Rasmus Jørgens., Karen Larsd., Margrethe Hansd."6,7
 • Sitat: Sitat fra Malangen bygdebok.8
  Ytterste del (114).
  Søren Pedersen hadde disse 6 mk. fra 1780 til 1785, da han flyttet fra stedet. Bruket ble da 28. desember 1785 av fogden Jens Holmboe tilbygslet Andreas Hansen (tinglyst 27. juni 1786), og denne er det vi finner ved folketellingen 1801. Han var da g.m. Sophia Matthiasdtr., begge 45 år gl. Deres barn var: Lars 17, Karen 14, Hans 12, Andreas 10, (Per) Christian 7 og Antonette 5 år. - Andreas Hansen beholdt bruket til 1813, da det ble bygslet av sønnen Hans Andersen; men den gamle Andreas levde ennå i 1830, - antagelig som kårmann.
  Malangen bygdebok s. 477, G.nr. 34 Navaren Ytre.
 • Yrke*: Andreas Hansen Nord Strømmen var gårdbruker og leilending på Navaren ytre, Malangen, Troms, fra 1785 til 1813.9
 • (Ektemann) Skifte: Han er ført opp som arving og sønn i skiftet etter Hans Hansen den 27 juli 1785 på Nordstraumen, Lenvik; O. B. Heiberg etc: Giør Witterlig at Anno 1785 den 27 Julü, blev paa mine Vegne med min Fuldmægtig M: Giesles i overværelse af Lensmand A: T: Kiergaard og de 2de Vurderingsmænd Christopher Olsen Oldern og Peder Thomasen Hannes, holdet Registerings, og Vurderings-Forretning i Stervboet efter afgl: Hans Hansen Nordstrømmen i Güsunds Tinglav og Senjens Fogderie,
  Hvis Arvinger ere hans med Enken Anthonette Bojesen i Ægteskab sammenavlede og efterlevende 5 Børn
  Sc: Andreas Hansen, Hans Hansen begge myndige,
  Birgitte Hansdtr gift med Anders Hansen Ramfiorden,
  Margrethe Marie og Anna Frideriche begge ugifte.
  Bemelte forretning lyste saaledes: Her indføres Registerings-Forretningen. -
  Samme Dato blev efter foregaaende Berammelse holdt offentlig Auction over dette Stervboes Eiendeele paa følgende Contitioner. Her indføres Conditionerne med den første Auctions Forretning.
  Eftersom den største Deel af Stervboets Effecter og Eiendeele ved denne Auction formodelst Mangel paa Libhabere bleve usolgte, saa er end viidere den næstpaafølgende 25de Octobr 1785, efter foregaaende Bekiendtgiørelse paa mine Vegne med Lensmand Kiergaard foretaget nye Auction over de usolgte Effecter i dette Stervboe paa følgende Conditioner.10,11
 • Sitat*: Sitat fra Tingboka.12
  Andreas Hansen, Navern, 7 Tylter bygnings Tømmer.<..>
  Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar blev af Retten opnævnt: <..>4. Andreas Hansen, Navern.
  Tingbok Gisund Tinglag 1785 s.250
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.13
  Anno 1786 den 22 Junii blev holdet almindelig Sommer-Skatte- og Sage Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af Sorenskriver Heiberg i Overværelse af den fra Amtet Constituerede Foged Hr. Christian Kildal tilligemed efterskrevne 8 Eedsvorne Lavrettesmænd: <..>Andreas Hansen, Navern.
  <..>
  Læst en Bøxel Sædel til Andreas Hansen paa 6 Mrk. Fiskes Leje udi Navern med Kuritz. Betalt til Tugt Huuset 8 sk.
  Tingbok Gisund Tinglag 1786 s. 256
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Karen ble døpt den 29 april 1787 på Lenvik kirke, Lenvik: "Dom. Jubilate. Andreas Hansen og Hustr. Ekte barn Karen. Faddere: Mathis Mathis., Ole Mathis., Kristiane Solgaard, Karen Mathisd., Birgithe Eriksd."14,15
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Hans ble døpt den 11 juni 1789 på Lenvik kirke, Lenvik: "Die ?? Corp. Chr. Andreas Hansen og Hustr. Ekte barn Hans. Faddere: Mathis Mathis., Iver Eriks., Ole Mathis., Marie Nielsd., Rebekka Jørgensd."16,17
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.18
  Anno 1791 den 27 Maji blev holdet almindelig Sommer, Skatte og Sage Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev betient af den constituerede Sorenskriver Niels Stub Bierrum tilligemed efterskrevne 8te Eedsorne Lavrettesmænd, hc. <..>2. Anders Hansen, Giedske, mødte ikke, men i hans Stæd sad Andreas Hansen, Naveren.
  Tingbok Gisund Tinglag 1791 s.7
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Andreas ble døpt den 1 januar 1792 på Lenvik kirke, Lenvik: "Nye Aars Dag. Andreas Hanssen Naveren og Sophi Mattisd. Ekte barn Andreas. Faddere: Niels Larss., Niels Axelss., Ole Olss., Præste Konen, Malena Mattisd."19,20
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Peter ble døpt den 25 mai 1794 på Lenvik kirke, Lenvik: "5. Sønd. e. Paaske. Andreas Hansen Naveren og Hustrue Sophia Matthisd. Ekte barn Peter Christian. Faddere: Matthis Matthiss. Kierrisnæs, Eddias Eddiass. Skogen, Jacob Ols., Karen Tørrisd., Anne Hansd."21,22
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.23
  Fogden begiærede paa Grund af det Høy Kongelige Rente Kammers Skrivelse dateret 5te April a.c., at Rætten ville tilspørge den deel af Beboerne i Mallangsfiorden som formeene sig fremfor Andre Ræt til at Hugge i Skoven; Paa hvad Grund og efter hvad Regel og Anordning de paastaae saadan Ræt?
  Hertil svarede Isach Rasmusen, Rogsfiord, Gregus Gregusen ibidem, Niels Thomesen, Naveren, og Andreas Hansen, ibidem, at de ikke har paastaaet at have nogen Ræt fremfor andre uden efter Udviisning at Hugge i Skoven, eller vidste af nogen Anordning der giver dem eller andre nogen Tilladelse at benytte sig af Skov-Hugsten fremfor eenhver som er meddeelt Udviisning.

  Tingbok Gisund Tinglag 1794 s.75
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Antonette ble døpt den 12 juni 1796 på Lenvik kirke, Lenvik: "3 Sønd. e. Trinit. Jordmand Andreas Hansen Naveren og Hustrue Sophia Matthiasd. Ekte barn Antonetta. Faddere: Niels Thomass. Eidet, Peder Siverts. Molsnæs, Karen Tørrisd. Lenvigshavn, Sophia Larsd. Strømmen, Maria Eriksd. Rosvold."24,25
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.26
  Derefter meldte sig følgende, som begiærede af Fogden at blive meddeelt Skouv-Seddler til Tømmer udviisning i Hans Mayestæts Alminding i Mallangen, neml.: <..>
  25. Andreas Hansen, Naveren, 6 Tylter, 8 og 10 alens Bygnings tømmer.
  Tingbok Gisund Tinglag 1798 s.191
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.27
  Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresness, Niels Jensen, ibid., Ole Mathiesen, Tenschier, og Ole Jensen, Abglabsvigen, mødte for Retten og begiærede Protocollen tilført: At de samtlige som beslægtede med Pigen Anne Hansdatter, var af Amtmand Sommerfeldt paalagt vexelviis at underholde og forsørge bemeldte Anne Hansdatter, hvilket var behæftet med et ondartet Slag eller saakaldet Faldende Syge, og under dette tilfælde forøvede adskillige uordener, men at de umueligen saae sig i stand til lengre at opfylde denne Amtets ordre, hvorfra De ønskede sig befriede og hvorom De agtede til bemeldte Hr. Amtmand Sommerfeldt at indgive ansøgning til frietagelse, saasom bemeldte Pige under det ovenmeldte tilfælde naar Slaget indtræffer og efter den Tiid søger at Skade ved at bruge, Deels Kniver og andre dræbende Ting imod Dem huner til Huuse hos. Ligesaa ogsaa løver om med tændte Brande, Sønderriver Fruentimmerens Klæder, opbryder Fiøshuusene og suger Creaturene med meeget meere deslige, som giør at hvilken af Familien hun er hos, maae i den Tid/:som træffer aarlig paa hver nogle 12- nogle 6 uger:/forlade ald deres nærings Brug, deels paa Søen, deels i Skouven, da de ere eenlige Folk og altsaa for værge Deres Koner og Børn maae være hiemme, blot for ovenmeldte Deres Slægtnings skyld, og at disse omstændigheder medførte Sandhed. Derom bad De at Retten ville tilspørge Den tilstædeværende Almue, som var kiendte der i Egnen hos Dem.
  Paa Rettens tilspørgende herom, svarede Almuen og Naboerne som kiendte bemeldte Anne Hansdatter, at Comparenternes andragende om hende i et og alt medførte Sandhed, saavelsom at Comparenterne, den eene undtagen, alle havde smaae Børn og vare eenlige Folk uden hielp, samt at ingen kunde have hende i huuset uden at have et Mand Folk tilstæde.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 221
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.28
  Constitueret Foged Krejdal, anmelte at han til dette Ting har ladet indkalde den Vanvittige Pige Anna Hansdatters Beslægtede, og --?.. for efter Amtets ordre af 8. Aug. d.a., at tilbyde dem hende til Pleye og Forvaring, imod at erholde henders Arvelodder 25 rdl. 3 mrk. 13 sk., til fuld raadighed. Efter omspørgende melte sig ingen af hendes Beslægtede ved Retten eller var nærværende ved Tinget, Almuen og Laugrettet, deklarerede, at ingen af dem kunde ller ville modtage hende, da hendes Forfatning er saaledes, at det ville være dem meget til Skade Daglig i deres Huus og Nærings Vey, om endel kunde faae meget meere for hendes Pleye of Forvaring end de anbudne Arvelodder.
  Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: 1. Hvem denne Anna Hansdatters nærmeste beslægtede er, og 2. om disse haver Midler. Hvortil blev forklaret, at Hun har 2de Par brødre, den eene ved Navn Mathias Mathiassen paa Gaarden Kierresnæss, og den andan Ole Mathiassen af Gaarden Giøevigen, samt 3. Par søstre, nemlig Malena Mathisdatter, gift med Niels Jensen, Kierresnæs, og Sophie Mathiasdatter, gift med Andreas Hansen, Naveren, samt Karen Mathiasdatter, gift med Ole Jensen, Aglapsvigen, alle heri Tinglauget, videre vidste de ikke om hendes beslægtede, og disse hendes beslægtede at de ere i den Stand, at de kan hielpe sig selv, men ikke ere bemidlede Folk,og kunde nok contribuere noget til hendes Pleye og Forvaring, undtagen Niels Jensen, Kierresnæs, som er mindst formuende. Fogden begiærede sig heraf en udskrift medeelt. Beskr.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 240
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.29
  Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresnæs, og Niels Jensen, Sommerbakken, mødte for Retten paa egne og Ole Mathiesen, Tenschiers, og Ole Jensen, Aglapsviks, Vægne og gientog deres forhen giorte Begiæring, at Øvrigheden ville sørge for at skille dem ved den dem beslægtede, men med Slag og et utemmelig ondt Sind behæftede Pige Anne Hans Datter.
  Foged Krejdal begiærede da i denne Anledning og foranlediget ved en som ved Amtets Skrivelse af 30te Augusti d.A., tilsendt Skrivelse fra Stiftet og Biskopen Underretning om dette Menneskes Sinds forfatning, Sæder og Adfærd, samt hennes forrige levnets Omstændigheder, alt saa bestemt som mueligt.
  I denne Anledning blev Almuen tilspurgt om forestaaende og blev da forklaret: At bemældte Anne Hans Datter vanker om som et vanvittigt Menneske og er behæftet med et stærkt Slag, men forresten spores ikke mindste Tegn paa Galskab og hendes Tale er fornuftig, men hun udmærker sig ved en ubeskrivelig Haardnakkenhed, vil paa ingen Maade arbeyde, hverken ved venlig Overtalelse eller Tvang, ja endog ved stræng Refselse og Tvang, derimod søger hun at stifte alt mueligt ondt, gaaer paa Skoven om Dagen og søger allene Huus om Natten, snart hos een og snart hos en anden, patter Kreaturene paa Marken og inde i husene ødelægger alt hvad hun kand, river Klæderne af Folk, ville engang tage en Kniv for at bruge mod sin Faster, har gaaet omkring Husene med tændte Ild-brander og videre deslige. Hun er konfirmeret for 11 Aar siden, har stedse søgt Altergang og nød Nadverd sidste Gang i dette Foraar, hun begynte at faae Slag for omtrent 16 Aar siden, for hvilken Tid hendes store Arrighed ogsaa begyndte, men især i de sidste 3 á 4 Aar haver det tiltaget til den Grad hvori den nu befindes, for resten vides ikke nogen Grund til hendes Adfærd. Videre forklarede Almuen, at hun ofte stiæler og at hun er circa 28 Aar gammel og stærk til Arbeyde.
  Fogden giorde derpaa den Foranstaltning, at bemældte Ane Hans Datter bliver intil videre Foranstaltning forvaret hos Stedets Lehnsmand paa hendes egen Bekostning, saavidt denne tilstrækker og siden paa Amtets. Af det tilførte til Oplysning som forlangt, begiærede Fogden Udskrift. Besk.

  Tingbok Gisund Tinglag 1800 s. 283
 • (Oppsitter) Sesjon: Ved et sesjonsmanntall 1801 er Andreas Hansen Nord Strømmen. Han har sønnen(e) Hans Andreasen Navaren, Andreas Andreasen Navaren og Lars Mathias Andreasen Navaren. Naveren - - 6 nr 43 Anders Hansen 45 f. Ourfiord. er Flejnskallet. gift, 2 D. 1 S. S Hans Andreas., 13, mødt Andr. Andr., 10
  Sønn: nr. 17 Lars Anders. 17 f. Naveren. er Frisk, men liden. mødt.30
 • (Husbonde) Folketelling*: I Folketellingen 1801 er Andreas Hansen Nord Strømmen bosatt på Navaren, Målselv, Senja med hustru Sofie Mathiasdatter Kjerresnes. De har følgende barn: Lars Mathias Andreasen Navaren, Karen Andreasdatter Navaren, Hans Andreasen Navaren, Andreas Andreasen Navaren, Peter Christian Andreasen Navaren og Antonette Andreasdatter Navaren. Er i begges første ekteskap og han er husbonde. Bd. og gbr..31,32
 • Sesjon*: Ved et sesjonsmanntall 1804 er Andreas Hansen Nord Strømmen bosatt på Navaren, Målselv. Han har sønnen(e) Lars Mathias Andreasen Navaren, Hans Andreasen Navaren, Andreas Andreasen Navaren og Peter Christian Andreasen Navaren. Skyld 0-0-06. Andreas Hansen. f. Ursfiord. 48 år. Ophold Naveren.
  S. Lars Andreassen. f. Strømen. 20 år. Ophold Ditto. tiener Faderen.
  S. Hans Andreass. f. Naveren. 16 år. Ophold Ditto. tiener Faderen. døbt 1789, Skiærtorsd.
  S. Andreas Andreass. f. Ditto. 13 år. Ophold Ditto. tiener Faderen. døbt 1792, Nytaarsdag.
  S. Peder Andreass. f. Ditto. 9 år. Ophold Ditto.33
 • Sitat: Sitat fra En grenseoppgang.34
  7. vitne:
  Anders Hanssen, 50 år, bosatt på gården Navaren i Gisund tinglag. Under eksaminasjonen refererte han noe en nå avdød mann hadde fortalt ham; - at sorenskriver Kiergaard for 60 - 70 år siden hadde bestemt at steinen under Uersfjellet skulle være grense mellom gården Navaren og de fire rydningsplassene som ble skyldlagt året 1800 (nevnt tidligere). Disse var brugt til Sætterboelig og Engeslætter under Gaarden Uersfiorden. Om steinen også var skjellmerke mellom Kongen og Moursund, visste vitnet ikke.
  Anders fortalte at han ellers hadde hørt av den samme avdøde mann at den her omspurte Grændselinie i de ældre Tider skal have fulgt den saakaldte Saug Elv paa den søndre side, hvilken Elv har sitt udløb paa den nordre side af forommeldte Maarfield.
  Her grep proprietær Moursund inn og ville vite om mannen vitnet refererte til levde på den tid grenseskjellet ble lagt. Anders svarte at det gjorde mannen ikke, men hevdet å ha hørt samme beretning fra sin far, som også var død for mange år siden.
  På spørsmål fra fogden erklærte vitnet å være ukjent med hvor Saug-Elven hadde sitt udløb, - i Kongens eller Moursunds område. Han hadde heller ikke kunnskap om skjellet.
  En grenseoppgang for snart 200 år siden, s. 11
 • Notat*: Sønnene Hans (26), Andreas (23) og Petter (20) er rulleført. Alle tre er "Søe vant" og "tienst dygtig". De to eldste har "Riffel" som våpen.35
 • (Husbonde) Folketelling: I Folketellingen i 1815 er Andreas Hansen Nord Strømmen bosatt på Navaren, Målselv med kone Sofie Mathiasdatter Kjerresnes. De har følgende barn: Hans, Andreas, Antonette og Peter. Han er Gaardb. Hans Andreassen 26, Inderst Andreas Hanssen 69, H. kone Soffi Mathiasdtr. 69. Deres Børn: Andreas Andreassen 24, Peter Andreassen 21, Antonette Andreasdtr. 19. Tienere: Ane Siursdtr. 15, Ane Nilsdtr. 16, Petrika Johannsdtr. 17...36
 • Død*: Andreas Hansen Nord Strømmen døde i 1831.1

Kilder

 1. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843 (n.p.: n.pub., 1995), s. 20.
 2. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1801, Naveren, s. 7, http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/…. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 3. [S244] Ministerialbok Tromsø 1753-1778, 2; 2 (Digitalarkivet: Arkivverket), Folio 36, Fødte og Døbte 1756, http://www.arkivverket.no/URN:kb_read.
 4. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Nord Strøm, s.9. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 5. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 183. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 6. [S104] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853.
 7. [S275] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (www.rhd.uit.no: Registreringssentral for historiske data, 5.2.2001), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853 RHD.
 8. [S18] N.A. Ytreberg, Malangen Bygdebok (n.p.: Malangen Bygdebok-komité, 1943), s. 477, G.nr. 34 Navaren Ytre, Ytterste del (114).. Heretter sitert som Malangen.
 9. [S18] N.A. Ytreberg, Malangen, s. 477.
 10. [S263] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, Hva Lenvikværinger eide. Bd. III - Skifter fra Lenvik 1783-1797 (Bjorelvnes: Lenvik bygdemusem, 1998), s. 80. Heretter sitert som Skifter fra Lenvik 1783-1797.
 11. [S318] Hans Hansen, Skifte Hans Hansen Nordstrømmen - Bilag til skifteprotokollen ukjent file number (Bilag til skifteprotokollen), ukjent repository, ukjent repository address, http://hem.bredband.net/ardnyg/documents/hansstro.html. Hereinafter cited as Skifte Hans Hansen Nordstrømmen.
 12. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 250. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 13. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik II, s. 256.
 14. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 15. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 16. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 17. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 18. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 7. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 19. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 20. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 21. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 22. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 23. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 75.
 24. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 25. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 26. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 191.
 27. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 221.
 28. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 240.
 29. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, Tingbøker Lenvik III, s. 283.
 30. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Militær Rulle 1801, Naveren, s. 7.
 31. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 32. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Folketelling 1801, Naveren, s.2.
 33. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Militær Rulle 1804, Naveren med Kouritz, s. 7.
 34. [S300] Gudmund Gulbrandsen, En grenseoppgang for snart 200 år siden - Rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. (Tromsø: Gulbrandsen, Gudmund, 1997), s. 11. Heretter sitert som En grenseoppgang.
 35. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Militær Rulle 1814, Naveren, s. 5.
 36. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Folketelling 1815, Naveren, s. 4.