Erik Hansen1

#2385, (circa 1719 - 15.09.1823)
 • Sist redigert: 16.02.2009
 • Gift*: Han ble gift med Elen Mikkelsdatter.4
 • Født*: Erik Hansen ble født circa 1719.5
 • Født: Han ble født 29.07.1731 på Laivaniemi, Nedertorneå.3
 • Yrke*: Han var gårdbruker og leilending på Kjerresnes, Målselv, fra 1765 til 1800.5
 • Sesjon*: Ved et sesjonsmanntall 17.07.1769 er Erik Hansen bosatt på Kjerresnes, Målselv. Kierresnes og Sandnes - huusmd. Erich Hanss. 40, Jan Petters. Enche, huusqv. Søn Ole Janssøn 26, fødestæd Strømmen.6
 • Yrke: Han var skogfogd på Malangens almenning, Målselv, fra 1772 til 1782.7
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.7
  Fogden Ryning lod allene anteigne at hand overleveret Lensmanden Kiergaard gienpart af den for anstaltning som til Skougenes Conservation under nestl. 4de augusti fra Amtet er udstæd, med hos føyet Fogdens beskikkelse for Erik Hansen, Kiærresnes, at være tilsynsmand over Hans Majets. Almindings Skouve i Mallangen. Samme Document beordret Lensmanden til Erik Hansen at levere.

  Tingbok Gisund Tinglag 1772 s.99
 • Sitat*: Sitat fra Målselv bygdebok.4
  Om Kjerresnes sies det at Erik Hansen hadde forbedret den med dyrkning, så den kunne skyldsettes for 1 pund.
  Om begge plassene står det at man der bare kunne fø noen få kreaturer, med høy som måtte bæres i hus på Hollendernes på grunn av uføre, og med skog og brom på Kjerresnes. Til korndyrkning var ikke plassene særlig egnet. Fiske kunne ikke beboerne bedrive, for de var innefrosne om vinteren.
  Erik Hansen, som senere ble skogfogd, var svenske, men visstnok gift med en kvenpike, Elen Mikkelsdatter.
  Målselv Bygdebok Bind I s.21
 • Sitat: Sitat fra Målselv bygdebok.8
  Men han mente da likevel at han hadde en brukbar skogfogd i en rydningsmann på plassen Kjerresnes, en svensk innflytter som het Eric Hanssen Lostrøm.
  Eric Lostrøm var fra Härnösand i Sverige og født antakelig ca. 1719. Som handelsbetjent hos kjøpmannen Peter Håberg var han i mars 1764 reist til Stockholm med fugler og vilt til hoffet. På tilbakereisen forsvant han fra Skog gjestgivergård i Helsingland og ble etterlyst i Jemtland og Norge. Han stod i gjeld til flere og hadde antakelig med seg omkring 8000 daler i koppermynt. Få år senere slo han seg ned på Kjerresnes. Her bodde han laglig til for å ha oppsyn med skogsdriften i allmenningen. Da han dessuten kunne skrive, var det rimelig at han ble den første skogfogd i Malangens allmenning. Han fikk fogdens bestalling og instruks 16. juni 1777.
  Det skulle snart vise seg at samarbeidet mellom fogd og skogfogd ikke ble det beste. Eric Lostrøm leverte ikke regnskap, og fogden nektet å betale ham lønn. På sommertinget på Vang kom det til dramatiske opptrinn. Eric Lostrøm ville bli kvitt tjenesten som skogfogd, men fogden ville ikke gi ham avskjed. Da han så ville levere skogsedlene fra seg, viste fogden ham døren og forlangte først å få regnskap. Hvorpå Eric Lostrøm gikk ut på kjøkkenet og kastet sedlene i ilden som brente på grua. Og til lensmann Kiergaard, som snakket ham til rette, sa han at han og kone og barn ikke kunne leve av sedlene - fikk han ikke lønn, svalt de ihjel.
  Den hissige skogfogd hadde vist en oppførsel som ikke kunne tåles. Fogden sa ham ut fra den plassen han bodde på, og som tilhørte kongen, og amtmann Knagenhielm var enig i det og resolverte at det skulle reises sak mot ham. Ryning døde kort etter, og hans etterkommer som fogd, Jens Holmboe, fikk i oppdrag å føre saken. Han la ned påstand om korporlig avstraffelse for slik "uanstendig og lovstridig" oppførsel. Og skogfogden ble dømt til å stå en time i halsjernet ved kirken. Om denne dommen ble effektuert, vet vi ikke. Det het at Eric frivillig hadde sagt fra seg plassen. Han står heller ikke i leidangsmanntallene for denne tiden. Men han fortsatte likevel å bo på Kjerresnes til sin død 15. sept. 1823. Han oppgis da å være 112 år gammel, men var antakelig ca. 104 år. Sønnen Erik tok opp bruket etter ham.

  Målselv Bygdebok Bind I s.26
 • (Innstevnet) Tingbok*: Han ble innstevnettil tinget på Vang, Lenvik, 06.11.1780.9
  Fogden Hr. O. Auditeur Ryning hafde til dette Ting ladet indstevne Skoug Fogden Erich Hansen, Kierresnes, til dette Ting, at liide Dom for hans u Lovlige Forhold med Regenskabs aflæggelse for Skoug-Væsenet, og for Resterende Skatter af sin gaard med videre.
  Den angiældende Erich Hansen mødte for Retten og tilstod Stevnemaal. Foregiver at hand er bleven paalagt Skoug-Opsyns Væsenet imod sin Villie, og har ikke mindste Løn nydt derfore i Lang tiid, derover er hand nu geraadet i stor skyld og gield, som hand neppe bliver i stand at betale.
  Efter Sagsøgerens forlangende bliver sagen stillet i beroe til neste Ting, for at fremlegge sine bevisligheder imot Søgte, hvilket blev Erich Hansen betydet til sin efterretning.

  Tingbok Gisund Tinglag 1780 s.191
 • (Saksøkt) Tingbok: Han ble saksøktpå tinget på Vang, Lenvik, 03.10.1781.10
  Fol. 127. Rynings Sag imod Erich Hansen.
  Citanten Ober Auditeur som ei selv kunde møede, lod ved sin Fuldmægtig Monsr. Dissenthun, begiere Sagen udsatt for at fremføre beviisligheder over den Stevntes Forhold, fore hand er indstevnt.
  Den Stevnte Erich Hansen var tilstæde for Retten, og vedgik, at han i Ivrighed over, hand ikke kunde blive qvit med opsynds Væsenet, formedelst hand blev ofte truet paa sit Liv, af Folk, naar hand vilde oversee deres Tømmer-Flatte, tog han paa afvigte aars Sommerting, nogle Skoug-Sedler og kastede paa Ilden; andet ondt har hand ikke giort. Sagen blev derfore udsatt at Sagsøgeren kand fremføre videre beviis i Sagen.

  Tingbok Gisund Tinglag 1781 s.197
 • (Saksøkt) Tingbok: Han ble saksøktpå tinget på Vang, Lenvik, 17.06.1782.11
  Forrige Tingbogs Fol. 193. Fogden Rynings Sag C. den afsatte Skoug-Foged Erich Hansen, Kierresnes.

  Fogden Holmboe, efter ordre fra Amtet, antog sig denne Sag til forfølgning ved Dom; Hafde derfore til dette Ting paa nyt ladet den skyldige indstevne Muntlig til at anhøre Vidner og lide dom for sin skammelig opførsel. Lensmanden Kiergaard og Ole Gregersen bekræftede eenstemmig, at de efter Fogdens ordre har Muntlig forkynt Stevnemaal til dette Ting at anhøre Vidner og Liide Dom i den Sag.
  Erich Hansen er vel paa Tinget, men var ei tilstæde nu; hvorfore hans Broder Hans Hansen fremstoed for Retten, at svare for sin Broder.
  Fogden beraabte sig paa Vidnes byrd i Sagen, men af Lensmand Kiergaard og dernest Velærværdig Hr. Rasmus Schelderups Forklaringer i Sagen.
  Lensmand Kiergaard var tilstæde, som blev formenet at Vidne sin Sandhed. Soer da med opragte Fingre paa Sandhed at forklare; Sagde: at han tilligemed Fogden Rynings Skriver-Carl Dissenthun, paa 1780 aars Sommerting, som holdtes her paa Wang for Giisunds Tinglav, stoed en Dag i Kiøkkenet en liden stund, og som de da saaledes med hverandre, kom Erich Hansen i Kiøkkenet og hafde endeel gl. Sedler i sin haand, dem hand kastede paa Ilden som da brandt i Skorsteenen; og da Kiergaard talede Erich til, for dette, sagde Erich: Gud naade ham, hans Koene og Børn lever ikke af disse gamle Sedler, men maae Sulte ihiel alligevel, naar hand ikke kand faae sin Løn. Kiergaard saae ogsaa strax forud, at Erich Hansen stoed ude paa gaarden med Sedlerne i haanden og talede med Velærværdig Hr. Schelderup, men hvad som blev taltes om, vidste hand ikke. Kiergaard beviidnede ogsaa dette: at Erich Hansen frasagde sig Skoug-Foged-Tienesten, men kunde ikke blive entleediget dermed. Kiergaard vidste ikke at forklare om Erich Hansen hafde den hand paa Tinget, været hos afdøede Ryning, for at begiængne ham med u-Vittighed i nogen maade, hvor om hand intet kunde siige. Vidnet hafde saa ikke andet at forklare om Sagen end at Erich Hansen ingen Løn hafde bekommet, og derfore altiid vilde være skildt med denne Tieneste; blev derfore afskeediget.
  Angaaende Velærværdige Hr. Schelrup, som er nævnt i Sagen, da siden hand ikke var nu paa dette Ting tilstæde, og Fogden fandt fornøden at Producere hans forklaring i Sagen; blev Sagen derfore stillet i beroe til næste Høste Ting.
  Under denne Sags forhandling fremkom Erich Hansen leverede i rette den ham af Sal. Ober Auditeur Ryning givne bestaldning og instrux i henseende til Skoug Væsenet, dat. Wang den 16de Junii 1777, som bliver her i Acten ordlydende indført. Fremlagde ogsaa Amtets P.M. af 4de Aug. 1772, indeholdende Kammerets skrivelse af 23de Ap. nest forhen, angaaende hvad der skal iagttages ved almindings Skouvene i Amtet, med videre. Ligesaa fremlagde hand i Rette Pro M. fra Amtet af 6te May 1777, indeholdende Taxten for Skoug Recognitionen af det Hugne i Kongens Almindings Skouve; med videre. Hvilke tvende sidste Documenter ikke ansees nødvændig at indføres her i Acten.
  Herom Eragtet:
  at Sagen udsættes til Høste tinget for at faae Velærværdig Hr. Schelderups forklaring i Rette Produceret til oplysning.

  Tingbok Gisund Tinglag 1782 s.203-205
 • (Saksøkt) Tingbok: Han ble saksøktpå tinget på Vang, Lenvik, 05.10.1782.12
  Fol. 7. Fogden Rynnings Sag contra den afsatte Skov-Foged Erich Hansen, Kierresnes.
  Sagvolderen blev paaraabt, men mødte ikke.
  Fogden Holmboe som paa Justitiens Vegne paatalede denne Sag fremlagde i retten en af Provsten Hr. Schielderup indhæntet skriftlig forklaring dateret Tromsøe d. 28 Sept. 1782, som i Retten blev oplæst og Acten tilføres og dernæst paastod: Da det er tilstrækkelig beviist saa vel ved Vidnesbyrd som ved Erich Hansens Tilstaaelse at Han paa Tinget har øvet saa uanstændig og Lovstriidig Giærning imod Sal. Over-Auditeur Rønning som da værende Foged og Øvrigheds Person, Han derfor maatte blive tilkiendt af Retten en corporlig Straf som i det mindste formoedes at blive Gabestokken. Og da Han for det øvrige Selv er fra veget sin Jord fandtes ufornøden at giøre nogen Paastand der om. Sagens Omkostninger paastaaes Ham at blive tilkiendt til Utreedning med 1 rd. 2 mrk. foruden det stemplede Papiir og Rettens Gebhyr og saaledes indgav Sagen til Doms fra Justitiens Siide.
  Eragtet:
  Sagen optages til Doms Afsiigelse paa Bensjorden efter at Ting Rejserne ere endte.

  Tingbok Gisund Tinglag 1782 s.214
 • (Hogstseddel) Tingbok: Han fikk utlevert en hogstseddel på tinget på Vang, Lenvik, 22.06.1787. 1 Sexrings-Veed.13
  Følgende begierede Tilladelse at hugge Tømmer og Veed i den kogel. Almindings-Skov Mallangen:
  <..>Erich Hansen, Kierresnes, 1 Sexrings-Veed.

  Tingbok Gisund Tinglag 1787 s.270
 • (Hogstseddel) Tingbok: Han fikk utlevert en hogstseddel på tinget på Vang, Lenvik, 23.05.1796. 7 Tylt Tømmer Fiøs.14
  Derefter fremstoed for Rætten følgende Almues Mænd, som vare Tømmer begiærende af Mallangens Skov, hc.:
  <..>19. Erich Hansen, Kierresness, 7 Tylt Tømmer Fiøs.

  Tingbok Gisund Tinglag 1796 s.120
 • (Tingsvitne) Tingbok: Han ga tingsvitne på tinget på Vang, Lenvik, 15.10.1798.15
  Fol. 446 1/2. Sagen anlagt af Procurator Lindegaard som befalet actor, contra Margrethe Hansdatter, Rogsfiord, for 3de gange begaaet Leyermaal.
  <..>
  Derefter blev fremkaldet De instevnte Vidner Erich Hansen, Kierresness, og Ole Jonsen, Rogsfiord, hvor hos Defensor anmeldte at uagtet det eene Vidne Anders Hansen, Giedske, ey til dette Ting var indvarslet, var han dog godvillig mødende til Vidnesbyrd afleggelse, hvorfor han begiærede denne ligeledes paaraabt i samme henseende. Efter Paaraab mødte ligeledes denne.
  Til disse Vidner begiærende efter Eeds aflæggelse, Defensor fremsadt følgende Spørgsmaal: 1. Om Jon Bentsen, der 3de gang ham besvangrede den Tiltalte, ikke har lovet hende Ægteskabs Løfte? 2den, om de ere viidende om at Den Tiltalte til forrige nu suspenderet Foged Holmboe, har betalt noget paa De ved første Dom i denne Sag hende paalagte Leyermaals Bøder, og da hvor meeget?
  Actor, Procurator Lindegaard, begiærede tilført at uagtet ham ikke var stevnt til at anhøre ustevnte Vidner, ville han dog for ikke at udsætte Sagen ved unyttige Formaliteter, herved erklære, ogsaa i henseende til Anders Hansen, Giedsches, vidnesbyrd, lovlig vedtagen Varsel.
  Hvorpaa 1. blev fremkaldet Vidnet Erich Hansen, Kierresness, gift og boende paa bemeldte gaard Kierresness, som blev forklaret Eedens Hellighed, og efter at have aflagt samme Corporlig, svarede til De af Defensor fremlagte Qvæstioner som følger: Til 1ste Qvæstion. Resp.: Ney, det har vidnet ikke hørt. Til 2den Qvæstion. Resp.: Vidnet vidste ikke viidere end at det har hørt at Erich Jacobsen, Broderstad, paa Tinget skal have betalt til forrige Foged Holmboe, noget paa hendes Lejermaals Bøder, som var hende tildømt for det 3de gang begaaede Lejermaal, samt at hun til forrige Lehnsmand Jon Abrahamsen Bram, har betalt i samme anledning 2 rdl., hvilket han dog ikke saae, men kun hørte, efter at disse Penge vare betalte, at den Tiltalte begiærede af Jon Abrahamsen Bram qvittering for De erlagte Penge, hvortil denne svarede, at naar Bøderne vare betalte, blevede De hende ikke meere affordrede, og at hun altsaa intet Beviis Behøvede. Da intet viidere var at tilspørge Vidnet, blev samme demitteret fra Retten.
  (Margrethe Hansdatter ble dømt til 8 dager på vann og brød, i tillegg til 6 års tjeneste for "kost og klæder" i Øst-Finnmark.)

  Tingbok Gisund Tinglag 1798 s.210
 • (Hogstseddel) Tingbok: Han fikk utlevert en hogstseddel på tinget på Leiknes, Lenvik, 20.05.1799. 10 Tylter 8te al. Bygningstømmer og 1 Kiex Veed..16
  For Erich Hansen, som ved Retten tilstæde, blev af Fogden oplæst det Kong. Danske Resolution af sidstl. 23de Marti, til Svar paa hans indgivne ansøgning om befrielse for idømte Falsmaals Bøder.<..>
  Derefter meldte sig følgende, som begiærede sig Skouv-Sædler til Tømmer Udviisning af de Kongl. Almindings Skouve, nemlig:
  <..>10. Erich Hansen, Kierresnæs, 10 Tylter 8te al. Bygningstømmer og 1 Kiex Veed.

  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s.217
 • (Hogstseddel) Tingbok: Han fikk utlevert en hogstseddel på tinget på Slettnes, Lenvik, 19.05.1800. En Kobrums Baad Vehd, 3 Tylter 12 alens Bygnings Tømmer, 5 Tylter 8 alens Dito, 2 Tylter 6 alens Saug Tømmer..17
  Hvorefter meldte sig følgende, som begiærede udviisnings Sedler til Hugst i de Kongelige Almindinger:
  <..>23. Erich Hansen, Kiersness, en Kobrums Baad Vehd, 3 Tylter 12 alens Bygnings Tømmer, 5 Tylter 8 alens Dito, 2 Tylter 6 alens Saug Tømmer.

  Tingbok Gisund Tinglag 1800 s.255
 • Sitat: Sitat fra Tingboka.18
  Ditto (Bøxelseddel) af Fogden Krejdal til Erich Erichsen paa 1 pd. i Gaarden Kierresnæs, afstaaet af Erich Hansen, dateret 11te October 1800. Til Tugthuset 8 sk.
  Tingbok Gisund Tinglag 1800 s.284
 • (Overlot) Eiendom: Han overlot Kjerresnes, Målselv til Erik Eriksen Kjerresnes 09.10.1800.18
 • Sesjon: Ved et sesjonsmanntall 1801 er Erik Hansen bosatt på Kjerresnes, Målselv. Kierresnes: nr 51 Indst. Erich Hansen 82 f. Sverrig. uduelilg. gift. mødte ikke.19
 • Sesjon: Ved et sesjonsmanntall 1804 er Erik Hansen bosatt på Kjerresnes, Målselv. Skyld 0-1-00. ind. Erik Hansen. f. Sverig. 85 år. Ophold Kieresnæs.20
 • Død*: Han døde den 15.09.1823 på Kjerresnes, Målselv.5

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
Gift4
29.07.1731, Nedertorneå kirke, NedertorneåDøptSold: Hans Hansson Murmästare, Brita Hendricksd:r, Laifwaniemi3
04.12.1757, Lenvik Kirke, LenvikDøptDomin. Adv. 2; Tienesten i Lændv. Communic. 17. Døbt Hans, født d. 24 Nobr. Par. Hans Hans., Strøm., Antonetta Anders. Test. Ole Jons., Sultenv., Jon Ols., Sultenv., Erich Hans., Anne Ingebrigtsd., et Præsten, Maren Lochert t.p., Gebostad.21
02.02.1765, Lenvik kirke, LenvikDøptFesto Purificationis Mariæ: Døbt Eric Hansens qvæns barn af Kjærensnæs. Nom. Britha. Ole Joens., Finfjord, Hans Hans. junior, Maren Bentsdr., Britha Henricsdr., Britha Andersdr.22,23
01.06.1766, Lenvik Kirke, LenvikDøptDom. 1ma. p. Trinit.: Døbt Erik Hansens Barn af Malangen. Nom. Margret. Test. Margrete Jansdtr., Christence Baroesdr., Ane Mogesdr., Jakob Olsen, Joen Pedersen.24,25
16.03.1768Døptd. 16d Martii: Døbt Erich Hansen, Kieresnes, sit Barn. Nomen Beret. Test. Maria Larsd., Anne Hansd., Matis Hansen, David Peders., Ingebor Friderichsd.26,27
Dom. 5te i Faste 1771DøptDom. 5te i Faste: <..> Item døbt Erich Hans qvæn sit barn, nom. Maria. Test. madme. Tønder, Margrete, Hanes, Marit Nilsd., Sivert Bastian Stabet, Ole Jons., Rogfiord.28,29
28.06.1772DøptDom. 2. p. Trin.: Lenvig. <..> Døbt Eric Hansens Qvenns Ægte Pige Barn, nom. Helena. Vidnerne Mathis Hansen, Hans Hansen, Lisbeth Andersdatter, Margrethe Olsdatter, Marithe Nielsdatter.30,31
03.07.1774, Lenvik Kirke, LenvikDøptDom. 5ta p. Trinit.: <..> Eod. Døbt Erich Hansens og Eli Michelsdrs. Ægte Pige bar, kaldet Cathrine. Test. Ander Nilsen, Mathis Mathisen, Ane Olsdr., Karen Larsdr., Inger Gundersdr.30,32
06.01.1779, Lenvik Kirke, LenvikDøptDom. p. Epiph.: Eric Hansens og hustrues ægte barn Eric. Test. Peder Larsen, Hans Hans., Hans Mathis., Marta Jonsdr., Eli Olsdr.33,34

Folketellinger og manntall

Navnevarianter

 • Navnet ble også skrevet Erik Hansen Kjerresnes.7
 • Navnet ble også skrevet Erich Hansson Cuja.39
 • Navnet ble også skrevet Erik Hansen Lostrøm.5

Sitater

 1. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Ekstraskatt 1767, Nor-Strømen, s.5. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 2. [S76] Nättidningen Rötters Anbytarforum, online http://genealogi.aland.net/discus/, http://genealogi.aland.net/discus/messages/576/25391.html. Hereinafter cited as Anbytarforum.
 3. [S86] Genalogiska Samfundet i Finland - Historieböcker, online http://www.genealogia.fi/hiski/, Nedertorneå - Alatornio - döpta, http://www.genealogia.fi/hiski/hux93q?se+0007+kastetut+2009. Hereinafter cited as HisKi.
 4. [S32] Alf Kiil, Målselv Bygdebok Bind I - Målselv Bygdehistorie frem til 1920 (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 21. Heretter sitert som Målselv I.
 5. [S4] Turid Følling Eilertsen, Målselv Bygdebok Bind II (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 58.
 6. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1769, Kierresnes og Sandnes, s.3. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 7. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 99. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 8. [S32] Alf Kiil, Målselv Bygdebok Bind I - Målselv Bygdehistorie frem til 1920 (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 26. Heretter sitert som Målselv I.
 9. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 191. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 10. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 197. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 11. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 203-205. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 12. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 214. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 13. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 270. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 14. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 120. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 15. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 210. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 16. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 217. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 17. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 255. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 18. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 284. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 19. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1801, Kierresnes, s. 7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 20. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1804, Kierresnæs, s. 7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 21. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 43. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 22. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 23. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 118. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 24. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 25. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 122. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 26. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 128. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 27. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 28. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 29. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 132. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 30. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 31. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 135. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 32. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 139. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 33. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 34. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 150. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 35. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Holendernes, s.7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 36. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1801, Kierrisnæs, s.4. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 37. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 38. [S272] Lenvik Bygdemuseum, compiler, Folketal i Lænvigs Præstegield den 30te April 1815 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 2007), s. 12, Nedre Kjerrisnæs. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1815.
 39. [S86] Genalogiska Samfundet i Finland - Historieböcker, online http://www.genealogia.fi/hiski/, Nedertorneå - Alatornio - döpta. Hereinafter cited as HisKi.